Työttömyyskassan rekisteriseloste

Jäsentieto- ja maksurekisteri

Sisältää selosteen käsittelytoimista ja tiedot rekisteröidyn informoimiseksi.

 

Tietosuoja-asetus (2016/679) 13, 14 ja 30 artiklat.

Päivitetty 29.1.2021

 

1) Rekisterin nimi

Jäsentieto -ja maksurekisteri

 

2) Rekisterinpitäjä

Sähköalojen työttömyyskassa

 

Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

puh. 03 252 0300

https://www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

 

3) Rekisterin vastuuhenkilö

Kassanjohtaja Tarja Ojala (puh. 050 3156727, tarja.ojala@sahkoliitto.fi)

4) Rekisterin yhteyshenkilö

Kassanhoitaja Mirva Virtanen (puh. 050 3541494, mirva.virtanen@sahkoliitto.fi)

5) Tietosuojavastaava

Kassanhoitaja Mirva Virtanen (puh. 050 3541494, mirva.virtanen@sahkoliitto.fi)

6) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6. artiklan 1 c) kohtaan.

Velvoite perustuu työttömyyskassalain (24.8.1984/603) ensimmäiseen pykälään.

 

Henkilörekisteritietoja käytetään kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä johtuvien työttömyyskassan toimeenpanemien etuuksien kuten työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun ansioturvan ja vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetun vuorottelukorvauksen järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille sekä työttömyyskassan jäsenten palveluun jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa asioissa.

 

Tehtävän hoitamiseksi Sähköalojen työttömyyskassan jäsentieto- ja maksurekisteriin kirjataan henkilötietoja kassan jäsenistä. Tietoja tarvitaan ja käytetään lakisääteisten jäsenyys- ja etuusasioiden käsittelyyn. Lisäksi tietoja käytetään etuustietojen selvittämiseen tahoille, joilla on lakiin perustuva tietojensaantioikeus. Tällaisia tahoja ovat Verohallinto, Eläketurvakeskus sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Finanssivalvonta sekä muut tahot, joilla on lakiin perustuva tietojensaantioikeus.

 

Työttömyyskassa ei pysty toimeenpanemaan kassan käsittelemien etuuksien maksamista, ellei rekisteröity toimita käsittelylle tarpeellisia tietoja. etuuksien kuten työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun ansioturvan ja vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetun vuorottelukorvauksen järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille sekä työttömyyskassan jäsenten palveluun jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa asioissa.

Finanssivalvonta sekä muut tahot, joilla on lakiin perustuva tietojensaantioikeus.

 

 

 

7) Rekisterin tietosisältö

Sähköalojen työttömyyskassan maksatusjärjestelmään kerätään seuraavia tietoja:

 

Henkilöön liittyvät tiedot

- henkilötunnus ja nimi (sukunimi, etunimet)

- yhteystiedot: osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite

- tieto käytettävästä kielestä

- sukupuoli (henkilötunnuksen perusteella)

 

Jäsenet voivat ottaa yhteyttä ja muuttaa yhteistietojaan sähköisen palvelun kautta.

 

Pankkiyhteys ja jäsentiedot

 

- tilinumero

- jäsenyystiedot: jäsenyyden alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä sekä eron syy, sopimusala, ainoastaan kassan jäsenten jäsenmaksutiedot, mahdollinen edellisen työttömyyskassan jäsenyysaika ja eron syy

 

Etuuteen ja maksatukseen vaikuttavat tiedot

 

- alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten syntymäajat

- sähköisestä palvelusta valitut asetukset esim. maksuilmoituksen    toimittamiselle

- turvakielto

- jäsenhakemukseen ja sen käsittelyyn liittyvät tiedot

- valtakirjat

- etuuden hakemiseen, asian käsittelyyn, asiakasneuvontaan ja maksatukseen liittyvät tiedot

- mahdolliset valitusasioihin, takaisinperintään tai väärinkäytösten käsittelyyn liittyvät tiedot.

 

 

 

8) Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään kassan jäseniltä itseltään, ammattiliitolta sekä hakemuskäsittelyn yhteydessä työnantajilta. Tietoja kerätään myös viranomaisilta sekä sellaisista rekistereistä, joihin Sähköalojen työttömyyskassalla on käyttöoikeus.  Tietoja kerätään kassan lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi ja vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

 

Rekisteriin saadaan tietoja säännönmukaisesti jäsenen toimittamasta jäsen- ja etuushakemuksesta sekä työttömyysturvalain (1290/2002) 13 luku 1§:ssä mainituilta viranomaisilta.

 

Valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;

Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä;

Työnantajalta, toimeksiantajalta tai muulta työn teettäjältä, työttömyyskassalta, työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitokselta; taikka muulta työllistymistä edistävän palvelun järjestäjältä.

Työvoimaviranomaiselta työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto;

Rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistuslaitoksen on annettava tiedot välittömästi, kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen.

Kelan on ilmoitettava asianomaiselle työttömyyskassalle, jos ansioon suhteutetun päivärahan saajalle tai tämän puolisolle myönnetään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukainen kotihoidon tuki.

Kelalla ja työttömyyskassalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada Verohallinnolta maksutta työttömyysetuuksien väärinkäytösten selvittämiseksi tarpeelliset tiedot työttömyysetuuksien saajien tuloista.

 

 

10) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11) Rekisterin suojauksen periaatteet          

 

Manuaalinen aineisto:

Säilytetään Sähköalojen työttömyyskassan arkistossa.

 

Sähköinen aineisto:

Maksatusjärjestelmän rekisteritietoja säilytetään Sähköalojen työttömyyskassan määräämässä tietokannassa, jota ylläpitää Futunio Oy erillisen sopimuksen mukaisesti. Tietokanta on suojattu ja siihen pääsemiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin päivitettyä kopiota säilytetään Futunion lukitussa ja varmennetussa tilassa.

 

Tietojen käsittelyä on rajoitettu siten, että tämän rekisteriselosteen mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne Sähköalojen työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien hoitamisen kannalta ne ovat oleellisia.

 

Kassan toimihenkilöillä on rekisteritietojen osalta salassapitovelvollisuus, joka on ikuinen.

 

 

12) Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan. Rekisteriä koskevat pyynnöt on toimitettava kassaan kirjallisena. Henkilöllisyys on todistettava tarvittaessa.  Jos pyynnön toteuttamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymisselvitys.

 

Oikeus tarkistaa tiedot ja pyytää tietojen korjaamista

 

Henkilöllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot kassan rekisterissä ja pyytää mahdolliset virheet korjattaviksi. Tarkastuspyynnöt on toimitettava kassaan aina kirjallisesti. Tietoja voi tarkistaa ja päivittää kassan sähköisessä asiointipalvelussa.

 

Oikeus pyytää tietojen poistoa

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojaan poistettaviksi artiklan 17 mukaisesti. Tätä oikeutta rajaavat artiklan 17 kuvaamat tilanteet, joissa poisto-oikeutta ei ole, kuten kassan lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja.

 

 

Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista artiklan 18 mukaisesti muun muassa tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden.

 

Oikeus pyytää tietojen siirtämistä

 

Rekisteröidyillä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen artiklan 20 kuvaamalla tavalla ja tilanteissa. Nämä tilanteet eivät koske työttömyyskassaa, mutta kassojen kesken on yhdessä sovittu menetelmä, jolla jäsenyys saadaan siirrettyä yksinkertaisesti kassasta toiseen.

                                                   

Sähköalojen työttömyyskassa ei lähetä jäsenilleen suoramarkkinointia. Kassasta voidaan kuitenkin lähettää jäsenille asiakastyytyväisyys- tai muihin tutkimuksiin liittyviä kyselyjä sekä tiedotteita, joiden tarkoitusperä on työllistymisen edistäminen. Jäsenet voivat halutessaan kieltää kaikenlaisten kyselyjen ja tiedotteiden lähettämisen ilmoittamalla asiasta kassaan vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella.

 

Valitusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.