Om du blir arbetslös eller permitterad

Anmäl dig som arbetssökande hos TE-byrån genom att logga in i webbtjänsten på adressen www.te-tjanster.fi senast den första arbetslösa dagen. Följ TE-byråns instruktioner; annars är det möjligt att din rätt att få arbetslöshetsdagpenning inte fortsätter. Utlåtandet som TE-byrån ger, binder kassan och kassan kan inte utbetala dagpenning ifall din jobbsökning inte är i kraft.

Så här ansöker du om dagpenning


Skriv ut ansökningsblanketten på webbsidan www.tyj.fi. På samma webbsidan hittar du blanketten på löneintyget som kassan behöver.

Fyll i första ansökningsblankett för minst två fulla kalenderveckor.

För att kunna betala dig inkomstrelaterad dagpenning behöver arbetslöshetskassan vissa uppgifter. Sänd kassan följande bilagor:

  • ett kopia av uppsägningsanmälan eller permitteringsanmälan
  • ifall du har företagsverksamhet som bisyssla eller äger jord- eller skogsbruk, bör du sända kassan ett kopia av senaste beskattningsbeslutet med specifikationsdel
  • ett kopia av pensionsbeslutet om du får deltidspension eller delinvalidpension
  • ändringsskattekortet för förmån ifall du har begärt ett ändringsskattekort för socialförmånen
  • ett löneintyg för minst 26 arbetsveckor före arbetslösheten. I löneintyget uppger din arbetsgivare förskottsinnehållning underkastad lön med alla tillägg; semesterpenning (semesterpremie) och semesterersättning meddelas specificerat. Semesterpenning och semesterersättning anmäls skilt.

Gå igenom din ansökan och bilagorna
Fyll i din ansökan noggrant för att kassan kan handlägga den så fort som möjligt.

När ditt arbetsförhållande har tagit slut, kontrollera, att arbetsgivaren antecknat möjliga resultatarvoden, produktionsarvoden, osv. i ditt löneintyg. Även frånvaro utan lön eller veckor under 18 timmar bör anmälas.

Kontrollera även, att löneintygsgivarens namn, telefonnummer och e-postadress finns i löneintyget. Arbetsgivaren kan vid behov använda löneintygsblanketten på webbsidorna www.tyj.fi.

Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (TYJ) innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar.

Se också på
Alterneringsledighet och -ersättning
Arbetslöshetskassornas Samorganisations internetsidor 

Elbranschernas ak
PB 774, 33101 TAMMERFORS
Tel: 03 2520 300
Fax: 03 2520 209
E-post: ttkassa@sahkoliitto.fi 

Blanketter, som löneintygen och ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, hittar du här