Erimielisyysasiat ja oikeusapu

Jos työntekijän työehdoista syntyy erimielisyyttä työpaikalla, asiasta neuvotellaan ensisijaisesti työpaikkatasolla. Liitto myöntää oikeusapua tapauskohtaisesti.

Työehtosopimuksen määräysten noudattamista valvovat luottamusmiehet työpaikoilla, ammattiosastot sekä Sähköliitto. Mikäli työpaikalla syntyy erimielisyys työntekijän työehdoista, asiasta neuvotellaan ensisijaisesti työpaikalla työntekijän, luottamusmiehen ja työnantajan välillä.

Menettelytavat erimielisyystilanteissa:

  •  Jos työnantaja kuuluu työnantajaliittoon, luottamusmies ja työnantajan edustaja laativat erimieliseksi jäävästä asiasta työehtosopimuksen mukaisen erimielisyysmuistion, ennen kuin asia siirretään Sähköliittoon. Sähköliitto neuvottelee työnantajaliiton kanssa ja jos yksimielisyyttä ei löydy, voidaan asia viedä tuomioistuinkäsittelyyn edellyttäen, että liiton hallitus myöntää oikeusavun asialle.
  • Jos työnantaja ei kuulu työnantajaliittoon, mutta työntekijöitä edustaa luottamusmies, on asiassa pyrittävä tekemään erimielisyysmuistio. Jos työnantaja ei suostu allekirjoittamaan erimielisyysmuistiota, siirretään erimieliseksi jäänyt asia Sähköliittoon yhdessä luottamusmiehen yksin allekirjoittaman erimielisyysmuistion kanssa.
  • Jos työnantaja ei kuulu työnantajaliittoon ja jos työntekijät eivät ole valinneet luottamusmiestä, erimieliseksi jäänyt asia, jossa halutaan oikeusapua, siirretään Sähköliittoon erimielisyysmuistiota laatimatta.

Sähköliiton hallitus päättää tapauskohtaisesti oikeusavun antamisesta jäsenelle. Asian vieminen hallituksen oikeusapukäsittelyyn edellyttää kirjallista oikeusapupyyntöä, jonka jäsen laatii tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Oikeusapupyynnön yhteydessä jäsenen tulee myös sitoutua lomakkeesta ilmeneviin oikeusapua koskeviin ehtoihin.

Ennen oikeusapupyynnön esittämistä liiton hallitukselle asiassa tulee olla käytynä erimielisyysneuvottelut. Jäsenen tulee huolehtia myös siitä, että liitossa on ennen oikeusapukäsittelypyynnön esittämistä tiedossa kaikki käsiteltävään asiaan liittyvät tiedot. Oikeusapuharkinta voidaan tehdä vain niiden tietojen valossa, jotka liitolla asiasta on. Oikeusapupyyntölomakkeen voi pyytää asiaa liitossa käsittelevältä työehtoasiamieheltä.

Oikeusapu on jäsenelle maksutonta ja kattaa myös ne oikeudenkäyntikulut, jotka jäsen hävityssä asiassa mahdollisesti velvoitetaan maksamaan työnantajalle. Oikeusavun antamista harkittaessa otetaan muun muassa huomioon, onko asiassa tiedossa olevien faktojen valossa kohtuullisia menestymisen mahdollisuuksia. Hävityssä asiassa Sähköliitto ei saa korvausta omista oikeudenkäyntikuluistaan ja joutuu korvaamaan myös työnantajan oikeudenkäyntikulut. Jos työntekijän vaatimukset ovat selvästi lakiin ja oikeuskäytäntöön perustumattomia tai jos vaatimusten tueksi ei löydy tarvittavaa todistelua, oikeusapua ei voida myöntää.