Laadukasta koulutusta

Sähköliitto tukee jäseniensä kouluttautumista. Työn ohessa tapahtuva opiskelu parantaa ammatillista pätevyyttä, lisää motivaatiota ay-toimintaan ja antaa uutta virtaa arkipäivään. Liiton tukema kurssitoiminta on laajaa aina TES-kursseista ay-koulun verkko-opiskeluun. Tiedon ja virkistyksen lisäksi kursseilla on mukava vaihtaa kuulumisia muiden oman alan ammattilaisten kanssa.

Tutustu liiton koulutusohjesääntöön alla olevasta pdf-muotoisesta liitteestä.

Sähköliiton kurssit

Sähköliitto järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta. Osallistuminen kursseille on liiton jäsenille maksutonta.

Voit ilmoittautua liiton kursseille koulutusasiantuntija Tarja Topparille hakuaikana joko sähköpostilla tai puhelimitse: tarja.toppari@sahkoliitto.fi, puh. 050 409 8469.

Paikallinen koulutus

Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työhuonekunnissa ja ammattiosastoissa toteutettavaa koulutusta. Se voi myös olla ammattiosastojen yhteenliittymien maakuntatasolla järjestämää koulutusta. Paikallinen koulutus on liiton koulutusyksikön ja ammattiosastojen kanssa yhteistyössä järjestämää koulutusta (1–5 pv), jota liitto tukee.

Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti suunnata niille ammattiosastojen jäsenille, jotka eivät toimi luottamustehtävissä. Paikallisella koulutuksella voidaan myös täydentää liiton luottamushenkilöille suuntaamaa koulutusta.

Paikallinen koulutus ei korvaa liiton järjestämää alueellista ja valtakunnallista koulutusta.

Ammattiosasto tai -osastot

 • hankkii osanottajat
 • varaa kurssipaikan
 • vastaa kurssin käytännön järjestelyistä, ruokailuista, virkistystaukojen tarjoiluista, majoituksista ja muista vastaavista koulutukseen liittyvistä asioista
 • tilaa liitolta haluamansa kurssin

Liitto

 • hyväksyy kurssihakemuksen
 • vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen toteutuksesta sovittavalla tavalla
 • ilmoittaa vuosittain paikallisen koulutukseen suunnitellut kurssikokonaisuudet
 • vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin hankkimisesta

Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä kurssin ajankohdan ja kurssin sisältöön liittyvät tarkennukset.

Ammattiosasto korvaa

 • kurssilaisten mahdolliset majoituskulut
 • kurssilaisten matkakustannukset
 • kurssin ilmoituskulut (postimaksut yms.)
 • ruokailu- ja tarjoilukulut 20 € /hlö/kurssipäivä ylittävältä osalta
 • liiton hyväksymän tason ylittävät tilakustannukset

Liitto korvaa

 • kouluttajan palkkiot, majoituskulut, matkakulut, ruokailu- ja tarjoilukustannukset
 • järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelliset tilaisuudesta aiheutuneet laskut
 • liiton ja ammattiosaston omille kouluttajille ei makseta palkkioita. Oman ammattiosaston kouluttajana toimiminen ei myöskään oikeuta kulukorvauksiin.
 • opetustilasta aiheutuneet kulut keskimääräisen ja kohtuullisen tason mukaan
 • ruokailu- ja muut tarjoilukulut tositetta vastaan, enintään 20 €/hlö/kurssipäivä (6 h)
 • koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan
 • arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta maksetaan kurssistipendi ja -päiväraha, mikäli kurssille osallistujalle syntyy ansionmenetystä. Tuen maksaminen edellyttää palkattomuustodistusta.

Kurssien sisältöjä:

 • luottamushenkilökoulutus
 • mediataidot/viestintä
 • muutoksen- ja elämänhallinta
 • nuorille erikseen suunnatut kurssit
 • tietotekniikka
 • työehtosopimuskoulutus
 • työnohjaus luottamushenkilöille
 • työoikeus
 • työsuojelu
 • yhdistys- ja järjestötoiminta
 • yrityksen/yhteisön toiminnan kehittäminen/yhteistoiminnan kehittäminen

Hakemus paikallisen koulutuksen järjestämisestä tulee toimittaa liittoon viimeistään kuukautta ennen tilaisuuden alkua. Hakemuksia saa liiton postituksesta sekä kotisivuilta.

Osastokurssit

Osastokurssit ovat osastojen itse järjestämää koulutusta. Järjestelmä on rinnakkainen muun koulutuksen kanssa, ja liiton hyväksymät kouluttajat voivat toimia kouluttajina. Osastokurssien tarkoitus on toteuttaa paikallista koulutusta, lähellä kotipaikkaa. Tällöin osasto itse varaa kurssipaikan ja luennoitsijat sekä hankkii kurssilaiset.

Liiton korvaus osastokurssista on 20 €/kurssilainen/kurssipäivä.

Osanottajien tulee olla järjestävän osaston jäsen, ja kurssin aiheen tulee liittyä ammattiyhdistystoimintaan, työehtosopimustoimintaan, edunvalvontaan, työsuojeluun tai edunvalvontaan ja järjestötoimintaan liittyvään tietotekniikkakoulutukseen.

Kurssijakson tulee kestää vähintään 6 opetustuntia.

Luennoitsijoiden tulee olla liiton toimitsijoita tai muita liiton hyväksymiä kouluttajia.

Liiton maksama kurssituki on tarkoitettu korvaamaan kurssilaisten ruokailu- ja kahvikustannukset. Mikäli näitä kuluja ei synny lainkaan, tukea ei tule hakea liitosta.

Osastokurssina voidaan tapauskohtaisesti järjestää myös yritys- ja konsernikohtaisia kursseja. Tämä edellyttää, että asiasta sovitaan koulutusyksikön kanssa.

Järjestävän osaston tulee toimittaa hakemus liiton koulutusyksikköön kuukautta ennen kurssin alkua. Hakemuksen kaikkiin kohtiin on vastattava. Hyväksymisen jälkeen liitosta toimitetaan hakemuksessa ilmoitetulle yhdyshenkilölle (opintosihteeri) korvaushakemuslomake ja osanottajaluettelot. Nämä molemmat toimitetaan täytettyinä liittoon kurssin päättymisen jälkeen. Tuki maksetaan osaston tilille kurssilaisten omakätisesti allekirjoittaman osanottajaluettelon perusteella.

Kiljavan opiston kurssit

Pääosa Kiljavan opiston kursseista on suunnattu erilaisissa SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen luottamustehtävissä toimiville.

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, joita saat oman ammattiosastosi opintosihteeriltä, luottamushenkilöiltä tai liiton postituksesta. Lomake löytyy myös pdf-muotoisena liitteenä alta.

Täytä itse kohdat 1 ja 2 eli kurssi- ja henkilötiedot. Koulutussopimus edellyttää, että toimitat lomakkeen esimiehellesi viimeistään kolme viikkoa ennen kurssin alkua, jos haet enintään viikon mittaiselle kurssille, ja kuusi viikkoa ennen pitempien kurssien alkua. Työnantaja täyttää kohdan 3 ja allekirjoittaa lomakkeen. Jos lähdet kurssille vapaa-aikanasi tai lomallasi, et tarvitse työnantajan allekirjoitusta hakemukseen.

Työnantaja voi ratkaista asian neljällä tavalla:

 • myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ja korvaukset
 • myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ay-koulutukseen
 • myöntää pelkän opintovapaan muuhun koulutukseen
 • siirtää vapaan antamista tietyin perustein, mistä on ilmoitettava viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua

Jos olet eri mieltä ratkaisusta, ilmoita kantasi heti. Neuvoa voit kysyä luottamusmieheltä tai liitosta.

Liitto lähettää hakemuksesi opistoon ja opisto sinulle kurssikutsun noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Kurssikustannusten korvaaminen 
Taloudellisen tuen osalta kaikki kurssit eivät ole samanlaisessa asemassa.

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemat niin sanotut sopimuskurssit ovat työnantajan tukemaa koulutusta. Se tarkoittaa, että työnantaja myöntää kurssin ajaksi koulutusvapaan, maksaa palkan eli ansionmenetyksen korvauksen ja ateriakorvauksen. Sopimuskurssit on tarkoitettu luottamus- tai työsuojelutehtävissä toimiville.

Osa kursseista on niin sanottua yhteiskoulutusta, jolle osallistumisesta kurssille lähtijä sopii paikallisesti työnantajansa kanssa. Liitosta saat tietää, mitkä kurssit ovat sopimuskursseja, mitkä yhteiskoulutusta.

Suurin osa muista kursseista kuuluu niin sanottuun järjestökoulutukseen, jonka kustannukset korvaa yleensä liitto tai ammattiosasto.

Lisätietoa: puh. 09 276 251, Kiljavan Opiston nettisivut

TSL:n kurssit

Työväen Sivistysliitto on vapaan sivistystyön järjestö, joka ylläpitää TSL-opintokeskusta. Sen toiminta on vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaista, ja valvovana viranomaisena on opetushallitus.

TSL järjestää kursseja itse ja yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. TSL neuvoo ja ohjaa kurssien järjestäjiä sekä välittää tukea koulutuksen järjestämiseen saamastaan valtionosuudesta.

Katso kurssikalenteri, TSL:n toimistojen sijainti ja yhteystiedot sekä TSL-tukien hakeminen: www.tsl.fi

Verkko-opiskelu

SAK:n, liittojen, opistojen ja opintokeskusten yhteinen osoite verkko-opiskeluun löytyy osoitteesta www.tyoelamanverkko-opisto.fi.