Työaikapankkiko meidän työpaikalle?

Kun uusi työaikalaki tulee voimaan ensi vuoden alussa, kaikilla työpaikoilla on mahdollista sopia työaikapankista. Mikä se on, ja miten tehdään talletukset ja otot?

Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Työntekijöiden suojaksi on kuitenkin säädetty, ettei työaikapankkiin saa siirtää säännölliseltä työajalta maksettavaa palkkaa, kulukorvauksia eikä rahamääräistä etuutta sen jälkeen, kun se on erääntynyt maksettavaksi.

Työaikapankkiin voidaan sopia talletettavaksi säännöllisen työajan ylittävää aikaa eli lisä- ja ylityötunteja, liukuvan työajan saldotunteja sekä lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä etuuksia. Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotto ei muuta ylityön korvaamisessa noudatettavia periaatteita. Ylityöstä on siis edelleen suoritettava lain tai työehtosopimuksen mukaiset korotukset. Ennen työaikapankkiin siirtämistä rahamääräiset edut on muutettava työajaksi, koska työaikapankki toimii aikaperusteisesti.  

Kun työntekijä ”ottaa” pankista sinne talletettua aikaa, hänelle maksetaan vapaan pitoajankohdan mukaista säännönmukaista palkkaa. Vapaa on vuosilomalaissa tarkoitettua työssäolon veroista aikaa, eli työntekijälle kertyy sen ajalta vuosilomaa.

Pankkiin siirretty erä muuttuu kirjaushetkellä työaikapankkia koskevien sääntöjen mukaan korvattavaksi, eikä erien alkuperää tämän jälkeen seurata.   

Miten pankista sovitaan?

Työaikapankin käyttöönotosta on sovittava kirjallisesti. Työntekijäpuolelta sopijana on ensisijaisesti luottamusmies. Työnantaja ei voi ohittaa luottamusmiestä ja sopia työaikapankkijärjestelmästä suoraan työntekijöiden kanssa, jos nämä ovat valinneet itselleen luottamusmiehen.

Työaikapankki perustetaan koko henkilöstölle tai henkilöstöryhmälle. Työntekijöiden edustajan tekemä sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita hänen katsotaan edustavan joko asemansa tai henkilöstön antaman valtuutuksen perusteella.

Yksittäinen työntekijä ei voi jättäytyä työaikapankkijärjestelmän ulkopuolelle, jos sen käyttöönotosta on asianmukaisesti sovittu. Sen sijaan hän voi halutessaan olla säästämättä työaikaa pankkiin, sillä tallettaminen edellyttää työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta.

Talletuksille on katto

Työaikalaissa on säännökset työaikapankkisopimuksen vähimmäissisällöstä. Sopimuksessa on yksilöitävä ensinnäkin, mitä eriä työaikapankkiin voi säästää. Säästettävät etuudet voivat olla esimerkiksi lisä- ja ylityöstä maksettavia korvauksia, sunnuntaityön korotusosia, viikkolepokorvausta, työajan lyhennyskorvausta, lomarahaa tai erilaisia lisiä. Säännöllisen työajan tunteja ei sen sijaan voi tallettaa sinne, eikä matkakustannusten korvauksia, kuten kilometrikorvauksia ja päivärahaa.     

Työaikapankkisopimuksessa on sovittava myös säästämisrajoista. Työaikalain mukaan työaikakertymä ei saa kasvaa kalenterivuoden aikana yli 180 tunnilla eikä pankin kokonaiskertymä saa ylittää kuuden kuukauden työaikaa vastaavaa määrää. Viimeksi mainittu rajoitus perustuu palkkaturvalakiin. Palkkaturvana voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaava työaikapankkisaatava. Talletetut tunnit eivät siten välttämättä haihdu tuhkana tuuleen työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa. Palkkaturvajärjestelmästä voi saada tunneista korvauksen, mikäli saatavat ovat todennettavissa palkkaturvalaissa tarkoitetulla tavalla.

Työaikapankkisopimuksessa on sovittava lisäksi vapaan käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista, joilla pankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana. Siltä varalta, että osapuolet eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, laissa on perälautasäännös, jonka mukaan työntekijällä on oikeus saada säästettyä vapaata vähintään kaksi viikkoa kalenterivuodessa.    

Työaikapankkisopimuksessa on sovittava vielä siitä, millä menettelyllä työaikapankki lakkautetaan ja mitä tuolloin tapahtuu säästetylle ajalle. Tämä on tarpeen siltä varalta, että sopimus ei myöhemmin enää vastaa osapuolten tarpeita.

Pankki voi perustua lakiin tai tessiin

Valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on mahdollista sopia laissa tarkoitetun työaikapankin sijasta käytettävästä työaikapankista. TES ei kuitenkaan saa kieltää työaikapankin käyttämistä.

Työehtosopimukseen perustuva työaikapankki on siis vaihtoehtoinen lakiin perustuvan työaikapankin kanssa.  

 

Kirsi Widgrén

Kirsi Widgrén

Sähköliiton lakimies

Kirsi Widgrén on työoikeuden asiantuntija, joka on ennen Sähköliittoon siirtymistään työskennellyt muun muassa Tekniikan Akateemiset TEK ry:ssä, asianajotoimistossa ja hovioikeudessa.