SAK: Työllisyystoimia haettava muustakin kuin turvan leikkaamisesta

Kolmikantainen työttömyysturvan kehittämistyöryhmä on saanut raporttinsa valmiiksi 15 kertaa kokoonnuttuaan. 

Työryhmä päätyi esittämään työttömyyspäivärahan työssäoloehdon tuloperusteisuutta, jolloin viikkokohtaisesta tarkastelusta siirryttäisiin tulojen tarkasteluun. Esitys ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Työttömyyspäivärahan porrastaminen jakoi niin ikään työryhmää. Muun muassa työryhmässä edustettuna ollut SAK torjuu porrastamisen. Yhtä mieltä oltiin sen sijaan siitä, ettei työttömyysturvaa voi sitoa suhdanteisiin.

Työssäoloehdon muuttamista tuloperusteiseksi kannattaessaan SAK tähdentää, ettei uudistuksen tavoite saa olla työttömyysturvamenoista säästäminen vaan työmarkkinoiden muutoksiin vastaaminen ja työttömyysturvan ja sen maksamisen selkeyttäminen.

SAK jätti raporttiin täydentävän lausuman, joka painottaa lomautettujen osaamisen kehittämistä ja torjuu työttömyyspäivärahan enimmäiskeston porrastaminen.

SAK:n mielestä työttömyysjaksoja voidaan kestävästi lyhentää panostamalla työttömien palveluihin ja osaamiseen ja sitä kautta heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä nopeammin. Hallituksen olisi nyt käännettävä katse työllisyystoimissaan myös muihin kuin sosiaaliturvan leikkauksiin; onhan se päättänyt jo muun muassa työttömyysturvan lisäpäivien lopettamisesta. 

SAK ehdottaakin työvoimakoulutuksen määrän lisäämistä ja koulutukseen osallistuville maksettavan työttömyysturvan korotusosan muuttamista 250 euron suuruiseksi tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan työryhmään kuului edustus jokaisesta palkansaajakeskusjärjestöstä, kolmesta ministeriöstä, Työllisyysrahastosta sekä työnantajien Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, Kuntatyönantajista ja Suomen Yrittäjistä.