SAK tutki: Yleissitovuudella vahva kannatus

SAK:n teettämän kyselyn mukaan työehtosopimusten yleissitovuus saa kansalaisilta vahvan tuen. Vastanneista 66 prosenttia on sitä mieltä, että työehtojen pitäisi määräytyä vähimmäistyöehdot turvaavan työehtosopimuksen ja yleissitovuuden perusteella. Yleissitovuus tarkoittaa, että myös järjestäytymättömät eli työnantajaliittoon kuulumattomat yritykset ovat velvollisia noudattamaan alan minimityöehtoja.

Yleissitovuuden periaatetta ilmoitti kannattavansa myös 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta huomauttaa, että työehtosopimuksista ja yleissitovuudesta hyötyvät niin yritykset kuin työntekijätkin: ne takaavat oikeudenmukaisen kilpailuasetelman saman alan yritysten kesken, mahdollisuuden huomioida alakohtaiset olosuhteet ja varmistaa kohtuulliset työehdot ja elämiseen riittävän palkan työntekijöille.

Paikallinen sopiminen nähtiin kyselyssä osittain myönteisenä asiana, kunhan sitä ei käytetä keinona alittaa vähimmäistyöehtoja. Paikallisen sopimisen esteenä pidettiin sitä, että neuvotteluasetelma henkilöstön ja työnantajan kesken ei ole tasavertainen.

– SAK on jo pitkään esittänyt, että paikallisen sopimisen edistämiseksi henkilöstöä edustavien luottamusmiesten asemaa on parannettava ja tiedonsaantimahdollisuuksia sekä koulutusta lisättävä, Eloranta huomauttaa.

Hän tähdentää myös, että yhteistoimintamenettelyä on kehitettävä tasavertaisemmaksi, jos paikallista sopimista halutaan lisätä.

SAK:n TNS Kantarilla teettämään kyselyyn vastasi 1053 henkilöä maaliskuun puolivälissä.