Koronavirusepidemian vaikutukset työsuhteissa

Koronavirus leviää voimakkaasti Suomessa, ja on vain ajan kysymys, milloin Suomikin todetaan epidemia-alueeksi. Annamme tässä ohjeita erityisesti palkanmaksuun liittyviin kysymyksiin, jos työntekijä sairastuu, hänet määrätään karanteeniin tai työnteko estyy muiden kuin oman työnantajan toimien johdosta.

Tilanne on poikkeuksellinen, ja tämän vuoksi palkanmaksuun liittyviin kysymyksiin voi tulla ristiriitaisia ohjeita. Sähköliiton ohjeet perustuvat työsopimuslain periaatteisiin ja Kelan ohjeistukseen tartuntatautilain pohjalta.

Sairausajan palkka

Jos sairastuu koronavirukseen, työehtosopimus takaa palkanmaksun sairausajan palkanmaksua koskevien periaatteiden mukaisesti. Huomioitavaa on, että viranomaiset ovat ohjeistaneet ottamaan yhteyttä oman alueen julkiseen terveydenhoitoon, ei työterveyteen. Näin on toimittava, vaikka työnantaja olisi järjestänyt työterveyspalvelut.

Viranomaiset ja myös työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat antaneet suosituksia jäädä kotiin, jos tuntee vähänkään flunssaoireita tai on palannut matkoilta. Sairausajan palkanmaksua koskevat määräykset turvaavat sairausajan palkan sairauden ajalta lääkärin antamaa todistusta vastaan. Jos työnantaja antaa ohjeita kotiin jäämisestä tartuntariskin välttämiseksi, palkanmaksusta on sovittava erikseen.

Sairausajalta kertyy vuosilomaa vuosilomalain määräysten mukaisesti 75 työpäivän osalta.

Karanteeni

Karanteeniin voi määrätä vain tartuntatautilaissa määritelty taho, eli virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkäri. Työnantaja ei voi määrätä tartuntatautilain tarkoittamaa karanteenia. Jos työntekijä määrätään karanteeniin, työnantaja maksaa sairausajan palkan ja Kela maksaa työnantajalle tartuntatautipäivärahan.

Karanteenista ja sen lopettamisesta tekee päätöksen aina tartuntatautilaissa määritelty taho.

Karanteenin ajalta kertyy vuosilomaa normaalisti. Karanteeni katsotaan työssäolon veroiseksi ajaksi.

Työnteon estyminen tai työpaikan sulkeminen

Mikäli työntekijä on vapaa-ajallaan matkustanut, on terve eikä tartuntatautilain mukainen virkasuhteinen lääkäri ole määrännyt häntä karanteeniin, hänellä on työntekovelvoite lomansa jälkeen.

Työnantajalla on oikeus halutessaan edellyttää työntekijältä töihin tullessa terveystarkastusta tai esimerkiksi kuumeen mittausta. Jos työntekijällä on kuumetta, hänet olisi hyvä ohjata terveydenhuoltoon.

Jos työnantaja haluaa oma-aloitteisesti estää työntekijän työskentelyn määräajaksi, työnantaja maksaa työntekijälle normaalin palkan työstä vapauttamisen ajalta.

Työsopimuslain 2. luvun 12 § 1. momentin mukaan: Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos hän on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, ellei toisin sovita.

Sähköliiton tiedossa on, että esimerkiksi rakennustyömailla pääurakoitsijat ovat antaneet ohjeita työmaalle tulemisesta ulkomaanmatkan jälkeen tai silloin, jos muuten on syytä epäillä koronavirukselle altistumista.

Työsopimuslain 2. luvun 12 § 2. momentin mukaan: Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa voi olla tulkinnanvaraista johtuuko työnteon estyminen suoraan omasta työnantajasta vai työnantajasta riippumattomasta syystä (pääurakoitsijan päätös). Selvää on kuitenkin, että palkanmaksuvelvollisuus on vähintään 14 päivän ajalta, jos työpaikalle pääsy kielletään ulkomaanmatkan tai epäillyn altistumisen vuoksi.

Poissaolo lapsen karanteenin tai sairastumisen vuoksi

Mikäli vanhemman tulee jäädä kotiin alaikäisen lapsen karanteenin vuoksi, poissaolo työstä on luvallinen mutta palkaton. Työnantajalle on ilmoitettava alaikäisen lapsen karanteenista.

Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty tartuntatautilain mukaisesti pidettäväksi kotona ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä työtään, huoltajalla on  oikeus hakea tartuntatautipäivärahaa Kelalta.

Mikäli lapsi on sairastunut koronavirukseen, maksetaan palkka työehtosopimuksen mukaisesti tilapäisen hoitovapaan ajalta.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana

Kelan maksama tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos viranomainen on määrännyt sinut olemaan poissa työstäsi tai karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi mennä töihin.

Oma ilmoitus sairauden johdosta

Sähköliitto suosittelee ottamaa käyttöön oma ilmoitus esimiehelle -käytännön kaikille työpaikoille vähintäänkin epidemian ajaksi. Asiasta kannattaa keskustella työnantajan kanssa. Myös EK on suositellut  ko. käytäntöä jäsenyrityksilleen.

Seuratkaa säännöllisesti viranomaisten sekä Sähköliiton tiedotteita.

Linkkejä aiheeseen:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-toimintaohje-yrityksille-koronavirusepidemiaan-varautumiseksi/