Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut henkilö siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Voit jäädä vuorotteluvapaalle, jos työaikasi on ollut yli 75 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta ja täytät seuraavat edellytykset:

  • Työsuhteesi samalle työnantajalle on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista.
  • Tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivän palkaton poissaolo. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon.
  • Sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut eläkevakuutettua työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta.
  • Jos olet jo aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Vuorotteluvapaalta et voi siirtyä vanhuuseläkkeelle.

  • Vuorotteluvapaan käyttö sidotaan työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja on vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja koskee vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.

Vuorotteluvapaan kesto

Vuorotteluvapaan on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään 100 kalenteripäivää, ja se saa kestää enintään 180 kalenteripäivää.

Vuorotteluvapaa on pidettävä yhdessä jaksossa.

Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava 2 kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Jakson ajankohtaa voidaan siirtää sopimalla ajankohdasta ennen jakson alkamista.

Muista kolmen kuukauden takaraja. Hakemusten pitää olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolle etuutta haetaan.

TE-toimisto antaa sitovan lausunnon vuorotteluvapaan pidentämisestä.

Vuorottelukorvauksen suuruus

Vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus, jos jäisit työttömäksi.

Vuorottelukorvauksen perusteena olevaa ansiopäivärahaa laskettaessa palkkatulot otetaan huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen vähintään 52 viikon ajalta.

Vuorottelusopimuksen tekeminen

Työnantaja tekee vuorottelijan kanssa vuorottelusopimuksen, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Työnantajan on toimitettava vuorottelusopimus TE-toimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaisen työsopimus tai muu luotettava selvitys sijaisen palkkaamisesta on toimitettava TE-toimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä alkamisen jälkeen. Vastaavat selvitykset pitää toimittaa TE-toimistolle myös, jos vuorotteluvapaata pidennetään.

Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassalta. Hakemuksia saat työ- ja elinkeinotoimistosta.

Lähetä hakemuksen liitteenä palkkatodistus 52 viikolta ja jäljennös vuorottelusopimuksesta. Palkkatodistuksessa tulee olla maininta mahdollisista palkattomista poissaoloista.

Vuorottelukorvauksen maksupäivä on joka neljännen viikon perjantai.


Katso myös:
Vuorotteluvapaa ja -korvaus (Linkki vie Tyj.fi:n sivulle.)