Tukes: Sähköjärjestelmän ennakoivalla kunnossapidolla ehkäistään mittavia vahinkoja

11.8.2017

Huonokuntoinen sähköjärjestelmä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, sähköiskun tai tulipalon sekä pitkäaikaisen tuotantokeskeytyksen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kehottaa ennaltaehkäisemään vahinkoja ennakoivalla kunnossapidolla työpaikoilla, yritysten tuotantotiloissa, toimisto- ja liikerakennuksissa sekä julkisissa tiloissa.

Kiinteistöjen sähköpaloissa menetetään vuosittain mittavia määriä omaisuutta, ja toiminta tai tuotanto saattavat keskeytyä tai jopa loppua kokonaan. Menetykset ovat usein isompia kuin vakuutuskorvaus. 

Merkittävä osa sähkön käytöstä aiheutuvista vahingoista voitaisiin välttää, jos sähköjärjestelmien kuntoa tarkkailtaisiin säännöllisesti, niiden kunnossapito olisi ennakoivaa ja ilmenneet viat ja puutteet korjattaisiin viipymättä.

Sähköasennusten ja -laitteiden kunnosta on huolehdittava samaan tapaan kuin vaikka vesi- ja viemärijärjestelmistä. Sähköjärjestelmän turvallisuudesta ja kunnossapidosta vastaa rakennuksen omistaja tai vuokralainen. Työpaikan turvallisuudesta vastuu on työnantajalla.

Hyvään kunnossapitoon kuuluu laitteistojen kunnon seuranta, vikojen korjauttaminen, ammattimaisen kunnossapidon järjestäminen ja määräaikaistarkastukset. Sähköasennukset ja niiden kunnossapito, samoin kuin järjestelmään kuuluvien sähkölaitteiden huolto ja korjaukset ovat sähköalan ammattilaisten töitä.

Kiinteistön omistajan tai käyttäjän on tarkkailtava, toimivatko laitteet normaalisti ja ovatko niiden kotelot ja johdot ehjiä ja siistejä. Oudosti välkkyvät valot, usein palavat sulakkeet tai laitteen läheisyydessä tuntuva palaneen käry kertovat, että jokin on vialla.

Sähkökunnossapidon ammattilainen tunnistaa järjestelmän osien korjaus- ja uusimistarpeet. Sähköteknisillä testauksilla ja mittauksilla todetaan turvallisuuden kannalta tärkeiden suojalaitteiden ja -järjestelmien toiminta.

Lämpökuvaus on todettu tehokkaaksi kunnossapidon välineeksi. Sen avulla voidaan havaita ja ennaltaehkäistä huonojen sähköisten liitosten ja viallisten komponenttien aiheuttamia ongelmia.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n asiantuntijaryhmä on tuottanut sähkökunnossapitoa käsittelevän oppaan, jonka käyttäjäkuntaa ovat muun muassa rakennusten haltijat, kiinteistöyhtiöt ja toiminnanharjoittajat, joilla on toimi- ja tuotantotiloja.

Lakisääteisiä määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 ampeerin sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Tällaisia kiinteistöjä ovat myös monet julkiset tilat, kuten päiväkodit, kaupat tai lääkäriasemat. Määräaikaistarkastus on tehtävä kymmenen vuoden välein. Siinä varmistetaan, että sähköjärjestelmän käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää ja laitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa.

Tarkastus on pistokoeluonteinen. Tarkastaja ei korjaa tai poista siinä esiin tulleita vikoja ja puutteita. Harvoin tehtävä määräaikaistarkastus ei myöskään korvaa säännönmukaista kunnossapitoa. Yksittäisten puutteiden korjaamisen lisäksi tarkastuksen pohjalta tulisi kehittää kunnossapidon kokonaisuutta.

Sähkötöihin oikeudet omaavien toiminnanharjoittajien sekä tarkastajien yhteystiedot löytyvät Tukesin verkkosivuilta.